· 

04.12.18 | Mistrzostwa Św-ia w 1-godzinnym Biegu i Marszu NW | Swinemünder Meisterschaften im 1-Stunden-Lauf und Nordic Walking

 

Miejsce: Stadion OSIR WYSPIARZ

60 MINUT MARKA
I Mistrzostwa Świnoujścia w Godzinnym Marszu Nordic Walking

 

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY
Popularyzacja MORDIC WALKING jako najprostszej formy ruchu
Wyłonienie najlepszych WALKERÓW Świnoujścia w marszu godzinnym

2. ORGANIZATORZY
Polsko Niemiecki Klub Nordic Walking Włóczykije Świnoujście , Ośrodek Sportu i Rekreacji „ WYSPIARZ” Świnoujście

3. TERMIN I MIEJSCE
04.12.2018r. Świnoujście Stadion Miejski ul. Matejki 
Start marszu 19.00 zakończenie marszu 20.00 (marsz 1 godzinny)

4. MARSZ
Marsz odbędzie się po bieżni Stadionu Miejskiego tory 1 i 2 i polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 1 godziny. 
Nie ma obowiązku maszerować pełną godzinę – uczestnik w każdej chwili może zejść z bieżni po przejściu dowolnej liczby okrążeń. 
Liczy się pokonanie pełnego okrążenia stadionu (400m)

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Marsz ma charakter otwarty
Zawodnik musi mieć ukończone 18 lat w dniu 04.12.2018
Zawodnik nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu .
Zawodnik bierze udział w marszu na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenie zawodników do marszu 60 minut przed startem
Zgłoszony zawodnik musi zostać zweryfikowany oraz własnoręcznie podpisać się na karcie uczestnika w biurze zawodów , oraz na oświadczeniu dotyczącym stanu zdrowia i udziału w marszu na własną odpowiedzialność.
Zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem marszu i przestrzegać jego
postanowień oraz zasad.
Zawodnik musi podporządkować się poleceniom organizatora i odpowiednich służb.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu.
Obowiązkowo groty kijków muszą być zabezpieczone stopkami ochronnymi

6. LIMIT STARTUJĄCYCH
Ustala się limit startujących na 40 zawodników ( 20 Kobiet i 20 Mężczyzn ).
Zgłoszenie zawodnika powoduje nadanie mu numeru startowego i zmniejszenie 
limitu, o którym mowa powyżej – aż do jego wyczerpania .

7. OPŁATY
Brak opłaty startowej

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się
w dniu 04.12.2018 w biurze zawodów Stadion Miejski ul. Matejki

9. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja według ilości przechodzonych okrążeń w ciągu 1 godziny .
Kategoria kobiety miejsca 1-3 puchary 
Kategoria mężczyźni miejsca 1-3 puchary

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1 Biuro zawodów czynne 04.12.2018 od godziny 18.00
2 Odprawa techniczna dla zawodników 04.12.2018 godzina 18.55
3 Start biegu godzina 19.00 zakończenie biegu godzina 20.00
4 Rejestracja przebiegniętych okrążeń – ręczna 
5 Na trasie biegu mogą przebywać tylko zawodnicy, służby medyczne i techniczne biegu.
6 Punkt żywieniowy będzie znajdował się w strefie STARTU / METY 
7 Uroczyste zakończenie - dekoracje godzina 20.10

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
Koszty organizacyjne ponosi Organizator, 
koszty osobowe pokrywają uczestnicy.
Organizator zapewnia opiekę medyczną
Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety .
Organizator zapewnia obsługę strefy serwisowej ( napoje w trakcie trwania biegu)
Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma numer startowy 
(odbiór numerów startowych wyłącznie osobisty w dniu zawodów)
Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 01, poz. 926 z późn. zm.)
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator
Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

 

 

--------------

Swinemünder Meisterschaften im 1-Stunden-Lauf und Nordic Walking

 

Ort: Stadion OSIR WYSPIARZ

60 MINUTEN MAREK‘s Gruppe

1. Swinemünder Meisterschaften über 1 Stunde Nordic Walking

 

WETTKAMPFORDNUNG

1. ZIEL DER VERANSTALTUNG

Popularisierung der Sportart NORDIC WALKING als einfachste Bewegungsform.

Ermittlung der besten Swinemünder WALKER im 1-Stunden-Marsch

2. VERANSTALTER

Deutsch-Polnischer Nordic Walking Klub Włóczykije Świnoujście, Sport- und Freizeitzentrum „ WYSPIARZ” Świnoujście

3. TERMIN UND ORT

04.12.2018 Świnoujście, Städtisches Stadion (Stadion Miejski) ul. Matejki 

Start des Marsches um 19.00 Uhr, Ende um 20.00 Uhr (Einstündiger Marsch)

4. MARSCH

Der Marsch findet auf der Tartanbahn des Städtischen Stadions auf Bahn 1 und 2 statt. Es geht darum, binnen einer Stunde eine möglichst lange Strecke zurückzulegen. 

Niemand ist verpflichtet, eine volle Stunde zu laufen. Der Teilnehmer kann jederzeit nach Absolvierung einer beliebigen Anzahl Runden die Bahn verlassen. 

Gezählt wird jede volle Umrundung des Stadions (400 m).

5. TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Dies ist ein offener Marsch.

Jeder Wettkampfteilnehmer muss am 04.12.2018 mindestens 18 Jahre alt sein.

Es dürfen keine gesundheitlichen Bedenken gegen eine Teilnahme am Marsch bestehen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Die Anmeldung der Teilnehmer erfolgt 60 Minuten vor dem Start.

Der angemeldete Teilnehmer wird überprüft und unterschreibt dann eigenhändig die Teilnehmerkarte im Wettkampfbüro sowie die Erklärung, dass keine gesundheitlichen Bedenken gegen seine Teilnahme bestehen und dass er auf eigenes Risiko am Marsch teilnimmt.

Jeder Teilnehmer hat die Wettkampfordnung zur Kenntnis zu nehmen und deren Bestimmungen und Grundsätze einzuhalten.

Jeder Teilnehmer hat den Anweisungen des Veranstalters und der entsprechenden Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Mit der Entgegennahme der Startnummer akzeptiert der Teilnehmer diese Wettkampfordnung.

Jeder ist verpflichtet, die Spitzen der Nordic-Walking-Stöcke mit Gummipads zu sichern.

6. STARTERLIMIT

Die Anzahl der startenden Teilnehmer ist auf 40 (20 Frauen und 20 Männer) begrenzt.

Mit der Anmeldung eines Teilnehmers wird eine Startnummer vergeben und damit das o.g. Limit reduziert, bis alle Plätze vergeben sind.

7. GEBÜHREN

Es wird keine Startgebühr erhoben.

8. ÜBERPRÜFUNG DER TEILNEHMER

Überprüfung der Teilnehmer und Übergabe der Startnummern

Die Überprüfung der Teilnehmer und die Ausgabe der Startnummern findet am 04.12.2018 im Wettkampfbüro des Städtischen Stadions (Stadion Miejski) in der Matejki-Straße statt.

9. BEWERTUNG

Die Bewertung erfolgt nach der Anzahl der innerhalb einer Stunde absolvierten Runden.

Kategorie Frauen - Platz 1-3: Pokale

Kategorie Männer - Platz 1-3: Pokale

10. ORGANISATORISCHES

1. Wettkampfbüro am 04.12.2018 ab 18.00 Uhr geöffnet 

2. Technische Einweisung für die Teilnehmer am 04.12.2018 um 18.55 Uhr

3. Start des Marsches 19.00 Uhr, Ende 20.00 Uhr

4. Registrierung der gewalkten Runden - manuell

5.  Auf der Lauf- und Walkingstrecke dürfen sich nur die Wettkampfteilnehmer sowie die medizinischen und technischen Einsatzkräfte aufhalten.

6. Der Verpflegungspunkt befindet sich in der START-/ZIELZONE

7. Feierlicher Abschluss - Siegerehrung: 20.10 Uhr

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Der Lauf findet unabhängig von den Witterungsbedingungen statt.

Die Organisationskosten trägt der Veranstalter, die Personalkosten werden durch die Teilnehmer gedeckt.

Der Veranstalter gewährleistet die medizinische Betreuung der Teilnehmer.

Der Veranstalter stellt Garderoben, Duschen und Toiletten zur Verfügung.

Der Veranstalter stellt Personal für die Servicezone zur Verfügung (Getränke während der Dauer des Marsches/Laufes).

Jeder überprüfte Teilnehmer erhält eine Startnummer (nur persönliche Abholung der Startnummer am Wettkampftag).

Der Veranstalter sammelt und verarbeitet personenbezogene Daten der Wettkampfteilnehmer gemäß Datenschutzgesetz vom 29. August 1997 (GBl. von 2002 Nr. 01, Pos. 926 mit spät. Änd.).

In Angelegenheiten, die nicht durch die Wettkampfordnung geregelt sind, entscheidet der Veranstalter.

Der Veranstalter behält sich das ausschließliche Interpretationsrecht für diese Wettkampfordnung vor.

Der Veranstalter behält sich das Recht zur Änderung der Wettkampfordnung vor.